Slavíme  výročí nezávislosti
100 let Československa

Kompletní pravidla - HOKEJOVÁ SOUTĚŽ UKONČENO

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 00:00 hod. 4. 5. 2015 do 12:00 hod. 13. 05. 2015. Všechna soutěžní díla přijatá po tomto termínu nebudou zařazena do soutěže.

Vyhodnocení došlých soutěžních děl proběhne v 14:00 hod. dne 13. 05. 2015.

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice. Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže výhradně tak, že na e-mailovou adresu mince@mint.cz zašle / na oficiální facebookový profil do fotoalba "Hrajeme o lístky na šampionát" nahraje soutěžní dílo (fotografii) splňující následující zadání:

„Mince z mojí peněženky, fandí českému hokeji.

Výrobky České mincovny z Jablonce nad Nisou má u sebe drtivá většina Čechů. Zapojte je do víru hokejového dění. Vyberte jakoukoliv platnou českou minci (1 Kč – 50 Kč) z Vaší peněženky. Udělejte z nich fandu českého hokejového týmu, vyfoťe, zašlete na adresu mince@mint.cz nebo na náš oficiální facebookový profil a vyhrajte dva lístky na čtvrtfinále.“

Soutěžní dílo zaslané soutěžícím do soutěže musí splňovat následující technické náležitosti: fotografie o velikosti max. 2MB.

Identifikačními znaky účastníka budou křestní jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

VÝHRA:

Výherce v soutěži bude určen porotou složenou ze zástupců pořadatele a organizátora.

Tato porota ze všech soutěžních děl vybere jedno dílo, které se umístí na prvním místě a čtyři díla, která se umístí na druhém místě. Rozhodnutí poroty je konečné, bez možnosti odvolání. Kritériem rozhodování poroty bude zejména: dodržení téma soutěže, originalita v uchopení tématu, vtip, kreativita a kvalita zpracování díla.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky v e-mailu se zaslanou fotografií. Předání cen proběhne po domluvě buď na pražské prodejně České mincovny (Na Příkopě 860/24
110 00 Praha – Praha 1) v rámci otevírací doby, nebo přímo v místě konání finálového zápasu v den utkání. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaný telefonát či opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY:

Výhra pro první místo: 2x vstupenka do Sky-boxu 306 na sezení, čtvrtfinálové utkání MS v hokeji 2015 (s českou účastí v případě postupu českého týmu do vyřazovací fáze šampionátu), 14. 5. 2015 od 20:15

Výhra pro druhé místo: 4x kompletní sada české hokejové reprezentace: týmový dres, šála, čepice.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců na stránkách www.ceskamincovna.cz případně v newsletteru rozesílaném pořadatelem, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou na adrese sídla pořadatele nebo elektronickou formou na e-mail mince@mint.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla vytvořená na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní díla, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.