Herní řád souteže „Česká mincovna – zlaté investiční mince “ – č. 1_06/2019I.

24/06/2019

Herní řád

facebookové soutěže „Česká mincovna – zlaté investiční mince “ – č. 1_06/2019I.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem facebookové soutěže s názvem „Česká mincovna – zlaté investiční mince“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Česká mincovna, a.s., zapsaná v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2168., provozovatel facebookových stránek (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel provozuje facebookové stránky „Česká mincovna“ (dále jen „Profil“), přičemž na stránkách od 19. 6. 2019 do 28. 6. 2019 (dále jen „Doba trvání Soutěže“), budou na stránkách zveřejněno soutěžní video. Fanoušci mají možnost odeslat správnou odpověď či reakci na zveřejněnou výzvu prostřednictvím reakce na příspěvek. Výherce bude Pořadatelem vyhlášen do 30. 6. 2019
 3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád. 

II.

Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice a Slovensku, která v okamžiku účasti v Soutěži dovršila 18 let věku a je registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící dále musí splňovat všechny kritéria pro používání sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com. Účastí v soutěži se divák/sledovatel stává soutěžícím (dále jen „Soutěžící“).
 2. Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou v době termínu konání Soutěže. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem či využitím služeb Pořadatele.
 3. Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázky vlastnoručně a osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem. Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící dosáhl více účastí či ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil.
 4. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku Herního řádu, nemá, v případě že se stane výhercem, nárok na převzetí výhry, resp. na žádost Pořadatele je povinen již předanou výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5 tohoto Herního řádu.

III.

Soutěž – herní systém

 1. Soutěže se fanoušek zúčastní zasláním odpovědi na konkrétní otázky. Tímto krokem je mezi Soutěžícím, a Pořadatelem uzavřena smlouva, na základě které se Soutěžící účastní Soutěže, a to za podmínek stanovených v tomto Herním řádu (dále jen „Smlouva o účasti“).
 2. Pořadatel vyhodnotí všechny platně zaslané kvalifikační formuláře zaslané Soutěžícími pro jednotlivý Profil v Době trvání Soutěže.
 3. Pořadatel bude všechny došlé platné odpovědi pro jednotlivý Profil v rámci Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné odpovědi“) shromažďovat v zabezpečené administraci, do kterém byly doručeny po jejich vyplnění. Pořadatel z takto sestaveného Profilu správně doručených kvalifikačních dotazníků určí tři výherce. Celý proces probíhá za dohledu nejméně 3 pověřených osob ze společnosti Česká mincovna, a.s..
 4. V případě, že kvalifikační odpovědi, které byly jako výherní vybrány postupem podle předchozího odstavce, byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se výhercem další vybraný.

IV.

Výhry

3 x zlatá investiční mince 1/25 oz Český lev.

 1. Výherci budou zveřejněni na facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/ceskamincovna.
 2. Pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím facebookového profilu či telefonního kontaktu. V případě, že Výherce nebude reagovat nejpozději do 3 dnů od kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 4. tohoto Herního řádu. Pořadatel prostřednictvím Facebooku či telefonního kontaktu dohodne s výhercem způsob doručení výhry.
 3. K realizaci výhry dojde na základě dohody výherce a Pořadatele na území České republiky nebo Slovenské republiky. Nárok na výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci výhry v souladu s údaji, které mu poskytl výherce
 4. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.
 5. Soutěžící bere na vědomí, že mu účastí v Soutěži nevzniká nárok na výhru a ani není oprávněn ji vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky.

V.

Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na takovou skutečnost bezodkladně vhodným způsobem upozorní, zejména na svém facebookovém profilu. V takovém případě se určení výherce provádí mezi došlými kvalifikačními odpověďmi Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z právníka Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení Pořadateli. Pokud právník dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé výhry po případném zdanění
 4. Rozhodnutí právníka je konečné.

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje Soutěžícího pro účel Soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.), a to na základě Smlouvy o účasti. Pro účely Soutěže zpracovává Správce osobní údaje Soutěžícího, které jsou dostupné z facebookového profilu Soutěžícího, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou Správci sděleny v souvislosti se Soutěží. Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel Soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců od uplynutí Doby trvání soutěže.
 2. Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správci poskytují služby IT, osobám v rámci holdingu Správce, smluvním partnerům Správce.
 3. Soutěžící v rámci vstupu do Soutěže udělil Správci souhlas se zveřejněním jeho jména a příjmení, v případě výhry. Tyto jeho osobní údaje umístěny v administraci České mincovny s uvedením Soutěžícího jako výherce Soutěže, a to po dobu dvou let s automatickou prolongací vždy na dva roky s tím, že Soutěžící je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat způsobem uvedeným níže.
 4. Soutěžící může kdykoliv požádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává osobní údaje, které se ho týkají a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo Soutěžící zjistí, že Správce zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat Správce o to, aby tyto údaje opravil. Soutěžící rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazal, nebo aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese info@mint.cz.
 5. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které má uvedeny ve svém facebookovém profilu, případně těch, které Správcům osobních údajů sdělí, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 12 měsíců po jejím skončení. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely a i pro zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., udělený souhlas je Soutěžící oprávněn písemně odvolat.
 6. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII.

Změny Herního řádu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na facebookovém profilu Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.
 2. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.
 3. Soutěž není žádnou cestou sponzorována, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebook Inc. Odesláním formuláře bere Soutěžící na vědomí, že poskytuje informace Profilateli a SpoluProfilateli a nikoliv Facebook Inc.
 4. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
 5. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele https://www.mint.cz v období od 19. 6. 2019.

V Jablonci nad Nisou dne 19. 6. 2019

______________________

……………………………

Czech Mint
Loading...