Pravidlá nákupu

Objednávky prijímame prednostne prostredníctvom nášho e-shopu. V prípade objednávky väčšieho množstva kusov alebo vyššej ceny s Vami radi uzavrieme objednávku po telefonickej či osobnej dohode.

 

I. Platba

Ako platiť?

 • V hotovosti na našich pobočkách (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou, Bratislava)
 • Vložením hotovosti na náš účet v Českej sporiteľni / Slovenskej sporiteľni
 • Prevodom vopred na náš účet v Českej sporiteľni / Slovenskej sporiteľni
 • Platobnou kartou vopred
 • Dobierkou (pri objednávkach do 30.000 Kč / 1100 €) 

 

II. Doručenie tovaru

 • Osobne na našich pobočkách (Bratislava, Praha, Brno, Jablonec nad Nisou)
 • Prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. formou cenného balíka. Pri platbe dobierkou sa vždy účtuje dodatočný poplatok vo výške 30 Kč / 1,90 €.

 

III. Fixácia ceny

III.1 KÚPNA CENA

Kúpna cena je určená fixáciou podľa nižšie uvedených podmienok.

A) Objednávka do 30 000 Kč / 1 100 €  (hodnota bez poštovného)

Predávajúci garantuje cenu platnú v momente vytvorenia objednávky, keď dochádza aj k fixácii kúpnej ceny *. 

Fixovaná kúpna cena musí byť uhradená do 72 hodín, ak nie je dohodnuté inak, inak sa objednávka ruší.

* V prípade zvlášť prudkého výkyvu cien drahých kovov na svetových burzách si spoločnosť Česká mincovňa vyhradzuje právo revidovať garantovanú predajnú cenu. V takom prípade bude zákazník bezodkladne informovaný a bude mu urobená nová ponuka v súlade s aktuálnymi cenami na trhu.

B) Objednávka nad  30 000 Kč / 1 100 €  (hodnota bez poštovného)

K fixácii kúpnej ceny dochádza v závislosti od spôsobu jej úhrady, a to takto:  

(i) bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet predávajúceho - v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet Predávajúceho je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny  stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou. Po pripísaní úhrady na účet predávajúceho  bude vykonaná fixácia ceny a Kupujúci bude informovaný o prípadnom preplatku či nedoplatku. V prípade, že je platba pripísaná v zhodný kalendárny deň ako vytvorenie objednávky, a to do 14:30 hod., Fixuje sa kúpna cena vo výške podľa urobenej potvrdenej objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.

V prípade nedoplatku bude Kupujúci o vzniku nedoplatku informovaný. Kupujúci je oprávnený nedoplatok schváliť alebo neschváliť. Ak Kupujúci nedoplatok schváli, a urobí tak preukázateľne do 14,30 hod. daného kalendárneho dňa, je objednávka realizovaná, a Kupujúci je povinný nedoplatok uhradiť. Ak Kupujúci nedoplatok neschváli, popr. tak neurobí vo vyššie uvedenej lehote, možno postupovať niektorým z týchto spôsobov:    

 1. ak Kupujúci s Predávajúcim riadne komunikuje, tzn. vyjadrí sa po 14,30 hod. dňa, keď bol informovaný o nedoplatku, prebehne nová fixácia ceny nasledujúci pracovný deň a ďalej sa postupuje primerane spôsobom popísaným vyššie, 
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku zrušiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
 3. Kupujúci je oprávnený vyčkať na vykonanie novej fixácie kúpnej ceny po dobu ďalších až 14 dní, ak toto preukázateľne oznámi Predávajúcemu. V prípade, že nedôjde v tomto termíne k realizácii kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,   
 4. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že Kupujúci po poskytnutí informácie o nedoplatku s Predávajúcim riadne nekomunikuje, a to najmenej po dobu 2 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o nedoplatku. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.  

V prípade preplatku bude Kupujúci o vzniku preplatku informovaný. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vzniknutý preplatok vrátiť po realizácii kúpnej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. Preplatok sa vracia bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet oznámený Kupujúcim.   

(ii) platobnou kartou online - v prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou online je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenej potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.  

(iii) úhrada Zlatým kontom - v prípade úhrady kúpnej ceny Zlatým kontom je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenej potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.  

(iv) úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho - týmto spôsobom možno uhradiť len objednávky urobené Kupujúcim na pobočke Predávajúceho. Takto nemožno hradiť objednávky urobené elektronicky.  

Zo zákonných dôvodov je hotovostná platba obmedzená sumou 270.000,- Kč / 10.000 EUR.

V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou je kúpna cena fixovaná v momente vytvorenia objednávky. Týmto je kúpna cena úplne vyrovnaná.  

V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške nižšej ako 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou, je Kupujúci povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške najmenej 50 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou. Ohľadom doplatku kúpnej ceny sa následne postupuje niektorým z týchto spôsobov:   

 1. ak predávajúci objednávku vytvoril v čase od 9:00 do 14:30 hodín (fixačné hodiny) Predávajúci garantuje fixáciu kúpnej v momente vytvorenia objednávky a Kupujúci je povinný doplatok kúpnej ceny uhradiť buď bankovým prevodom, alebo najneskôr pri prevzatí kupovaného tovaru, 
 2. ak predávajúci objednávku nevytvoril vo fixačných hodinách, vykoná sa fixácia kúpnej ceny nasledujúci pracovný deň a zákazník bude informovaný o prípadnom preplatku alebo nedoplatku. 

V prípade nedoplatku bude Kupujúci o vzniku nedoplatku informovaný. Kupujúci je oprávnený nedoplatok schváliť alebo neschváliť. Ak Kupujúci nedoplatok schváli, a urobí tak preukázateľne do 14,30 hod. daného kalendárneho dňa, je objednávka realizovaná, a Kupujúci je povinný nedoplatok uhradiť. Ak Kupujúci nedoplatok neschváli, popr. tak neurobí vo vyššie uvedenej lehote, možno postupovať niektorým z týchto spôsobov:    

 1. ak Kupujúci s Predávajúcim riadne komunikuje, tzn. vyjadrí sa po 14,30 hod. dňa, keď bol informovaný o nedoplatku, prebehne nová fixácia ceny nasledujúci pracovný deň a ďalej sa postupuje primerane spôsobom popísaným vyššie, 
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku zrušiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
 3. Kupujúci je oprávnený vyčkať na vykonanie novej fixácie kúpnej ceny po dobu ďalších až 14 dní, ak toto preukázateľne oznámi Predávajúcemu. V prípade, že nedôjde v tomto termíne k realizácii kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,   
 4. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že Kupujúci po poskytnutí informácie o nedoplatku s Predávajúcim riadne nekomunikuje, a to najmenej po dobu 2 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o nedoplatku. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu. 

V prípade preplatku bude Kupujúci o vzniku preplatku informovaný. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vzniknutý preplatok vrátiť po realizácii kúpnej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. Preplatok sa vracia bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet oznámený Kupujúcim.   

(v) na dobierku - objednávky investičných produktov nad 30.000 Kč / 1 100 €  nemožno hradiť na dobierku. 

III.2 ŠPECIÁLNE PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRODUKTY VYRÁBANÉ ČESKOU MINCOVŇOU

Tieto špeciálne platobné podmienky sa vzťahujú na predaj týchto produktov vyrábaných Predávajúcim:

investičné a zberateľské mince a medaily vyrábané Predávajúcim každá s váhou:

 • 2 OZ (unca)
 • 5 OZ (unca)
 • 10 OZ (unca)
 • kilogram
 • 40 D (dukáta)
 • 100 D (dukáta)
 • séria/kolekcia mincí Český lev

Kúpna cena je určená fixáciou podľa nižšie uvedených podmienok.

A) Objednávka do 100 000 Kč / 3 900 € (hodnota bez poštovného)

Predávajúci garantuje cenu platnú v momente vytvorenia objednávky, keď dochádza aj k fixácii kúpnej ceny *. 

Fixovaná kúpna cena musí byť uhradená do 72 hodín, ak nie je dohodnuté inak, inak sa objednávka ruší.

* V prípade zvlášť prudkého výkyvu cien drahých kovov na svetových burzách si spoločnosť Česká mincovňa vyhradzuje právo revidovať garantovanú predajnú cenu. V takom prípade bude zákazník bezodkladne informovaný a bude mu uskutočnená nová ponuka v súlade s aktuálnymi cenami na trhu.

B) Objednávka nad 100 000 Kč / 3 900 € (hodnota bez poštovného)

K fixácii kúpnej ceny dochádza v závislosti od spôsobu jej úhrady, a to takto:  

(i) bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet predávajúceho - v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet Predávajúceho je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou. Po úhrade tejto sumy na účet predávajúceho bude vykonaná fixácia ceny a Kupujúci bude informovaný o prípadnom preplatku či nedoplatku. V prípade, že je platba pripísaná v zhodný kalendárny deň ako vytvorenie objednávky, a to do 10:00 hod., fixuje sa kúpna cena vo výške podľa urobenej potvrdenej objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.    

V prípade nedoplatku bude Kupujúci o vzniku nedoplatku informovaný. Kupujúci je oprávnený nedoplatok schváliť alebo neschváliť. Ak Kupujúci nedoplatok schváli, a urobí tak preukázateľne do 10,00 hod. daného kalendárneho dňa, je objednávka realizovaná, a Kupujúci je povinný nedoplatok uhradiť. Ak Kupujúci nedoplatok neschváli, popr. tak neurobí vo vyššie uvedenej lehote, možno postupovať niektorým z týchto spôsobov:    

 1. ak Kupujúci s Predávajúcim riadne komunikuje, tzn. vyjadrí sa do 10,00 hod. dňa, keď bol informovaný o nedoplatku, prebehne nová fixácia ceny nasledujúci pracovný deň a ďalej sa postupuje primerane spôsobom popísaným vyššie, 
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku zrušiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
 3. Kupujúci je oprávnený vyčkať na vykonanie novej fixácie kúpnej ceny po dobu ďalších až 14 dní, ak toto preukázateľne oznámi Predávajúcemu. V prípade, že nedôjde v tomto termíne k realizácii kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,   
 4. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že Kupujúci po poskytnutí informácie o nedoplatku s Predávajúcim riadne nekomunikuje, a to najmenej po dobu 2 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o nedoplatku. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.  

V prípade preplatku bude Kupujúci o vzniku preplatku informovaný. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vzniknutý preplatok vrátiť po realizácii kúpnej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. Preplatok sa vracia bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet oznámený Kupujúcim.   

(ii) platobnou kartou online - v prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou online je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.  

(iii) úhrada Zlatým kontom - v prípade úhrady kúpnej ceny Zlatým kontom je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.  

(iv) úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho - týmto spôsobom možno uhradiť len objednávky urobené Kupujúcim na pobočke Predávajúceho. Takto nemožno hradiť objednávky urobené elektronicky.  

Zo zákonných dôvodov je hotovostná platba obmedzená čiastkou 270.000,- Kč / 10.000 EUR.

V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou je kúpna cena fixovaná v momente vytvorenia objednávky. Týmto je kúpna cena úplne vyrovnaná.  

V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške nižšej ako 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou, je Kupujúci povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške najmenej 50 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou. Ohľadom doplatku kúpnej ceny sa následne postupuje niektorým z týchto spôsobov:   

 1. ak predávajúci objednávku vytvoril v čase od 9:00 do 10:00 hod. (fixačné hodiny) Predávajúci garantuje fixáciu kúpnej ceny v momente vytvorenia objednávky a Kupujúci je povinný doplatok kúpnej ceny uhradiť buď bankovým prevodom, alebo najneskôr pri prevzatí kupovaného tovaru, 
 2. ak predávajúci objednávku nevytvoril vo fixačných hodinách, vykoná sa fixácia kúpnej ceny nasledujúci pracovný deň do 10:00 hodín a zákazník bude informovaný o prípadnom preplatku alebo nedoplatku. 

V prípade nedoplatku bude Kupujúci o vzniku nedoplatku informovaný. Kupujúci je oprávnený nedoplatok schváliť alebo neschváliť. Ak Kupujúci nedoplatok schváli, a urobí tak preukázateľne do 10,00 hod. daného kalendárneho dňa, je objednávka realizovaná, a Kupujúci je povinný nedoplatok uhradiť. Ak Kupujúci nedoplatok neschváli, popr. tak neurobí vo vyššie uvedenej lehote, možno postupovať niektorým z týchto spôsobov:    

 1. ak Kupujúci s Predávajúcim riadne komunikuje, tzn. vyjadrí sa do 10,00 hod. dňa, keď bol informovaný o nedoplatku, prebehne nová fixácia ceny nasledujúci pracovný deň a ďalej sa postupuje primerane spôsobom popísaným vyššie, 
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku zrušiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
 3. Kupujúci je oprávnený vyčkať na vykonanie novej fixácie kúpnej ceny po dobu ďalších až 14 dní, ak toto preukázateľne oznámi Predávajúcemu. V prípade, že nedôjde v tomto termíne k realizácii kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,   
 4. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že Kupujúci po poskytnutí informácie o nedoplatku s Predávajúcim riadne nekomunikuje, a to najmenej po dobu 2 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o nedoplatku. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.  

V prípade preplatku bude Kupujúci o vzniku preplatku informovaný. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vzniknutý preplatok vrátiť po realizácii kúpnej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. Preplatok sa vracia bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet oznámený Kupujúcim.   

(v) na dobierku - tieto produkty nemožno hradiť dobierkou.

 

IV. Sekundárny predaj

Produkty, ktoré sú v e-shope označené popisom Produkt z výkupu v bezchybnom stave, boli Českou mincovňou vykúpené od majiteľa a následne znovu uvedené do predaja. Stav takýchto mincí či medailí je stopercentný. Obaly môžu vykazovať mierne opotrebenie spôsobené bežným užívaním, pričom tento stav nie je dôvodom na reklamáciu.

Pravidlá výkupu

 

I. Všeobecné kritériá

Ponúkame, ale negarantujeme, spätný výkup drahých kovov, t. j. investičných zliatkov, mincí, medailí. Pri investičných drahých kovov nakúpených v Českej mincovni je podmienkou výkupu zdokladovanie predchádzajúceho predaja (faktúra, kópia kúpnej zmluvy, záznam v internej databáze ČM, a pod.) Pri výkupe drahých kovov z iného zdroja vykonávame skúšku rýdzosti na spektrometri, prípadne ďalšími metódami potrebnými na určenie rýdzosti drahého kovu (skúšobný kameň a pod.)

Výkup vykonávame po overení totožnosti predávajúceho podľa platného preukazu (OP, pas). Predávajúci musí mať viac ako 18 rokov. 

 

II. Výkupné ceny

Výkupné ceny investičných drahých kovov sa odvíjajú od cien na svetových trhoch, t. j. pohyb predajných cien vyvolá rovnaký pohyb výkupných cien. Česká mincovňa si vyhradzuje právo túto proporciu kedykoľvek zmeniť. Investičné zlaté zliatky/tehly predávané Českou mincovňou majú svoju orientačnú výkupnú cenu zverejnenú priamo v e-shope pri špecifikácii položky. Pre všetky ostatné vykupované výrobky, t. j. zlaté a strieborné mince cudzích štátov, zlaté a strieborné medaily a mince a strieborné investičné zliatky, platia individuálne podmienky výkupu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Výkupná cena pri poškodených zlatých zliatkoch (poškodený alebo chýbajúce certifikát) podlieha zrážke - pozri tabuľku.

Zlaté zliatky

Zrážka z aktuálnej výkupnej ceny

1 g

200 Kč / 8 €

2 g

200 Kč / 8 €

5 g

200 Kč / 8 €

10 g

200 Kč / 8 €

20 g

500 Kč / 20 €

1 oz

500 Kč / 20 €

50 g

500 Kč / 20 €

100 g

500 Kč / 20 €

250 g

1 000 Kč / 40 €

500 g

1 000 Kč / 40 €

1 000 g

1 000 Kč / 40 €

 

Pri poškodených zliatkoch je nutné predložiť nadobúdacie dokumenty o kúpe (kúpna zmluva, faktúra, účtenka, darovacia zmluva, atď.)

Poškodené zliatky nevymieňame, iba vykupujeme.

III. Postup výkupu

Ak máte záujem o výkup, vyplňte výkupný formulár na našich stránkach a potom vás budeme kontaktovať.  

Predať investičné zlato môžete po predchádzajúcej dohode v predajni:

 • v Prahe (pasáž ČNB) – Na Příkopě 860/24
 • v predajni v Prahe – Havelská 503/19
 • v predajni v Jablonci nad Nisou – Mírové náměstí 15
 • v predajni v Brne – Rooseveltova 419/20 (pri Mahenovom divadle)
 • v predajni v Bratislave – Suché mýto 1

V prípade, že má zákazník uskladnené v sejfe ČM, možno uskutočniť online výkup.

Poverení pracovníci ČM rozhodnú, či bude doručený tovar vykúpený, vykonajú optickú a formálnu kontrolu (certifikát, puncová značka, hmotnosť) alebo zabezpečia skúšku rýdzosti na spektrometri. Následne vám bude ponúknutá výkupná cena. V prípade, že našu ponuku odmietnete, bude vám tovar vrátený. Pri akceptácii ceny s vami spíšeme jednoduchú kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou je opis tovaru aj dohodnutá cena. Po podpise tejto zmluvy vám budú do 14 kalendárnych dní vyplatené peniaze na bankový účet. V hotovosti peniaze nevyplácame. Fixácia ceny prebieha podľa cien platných v čase vykonávania výkupu. Výkupná cena teda zodpovedá výkupnej cene v deň uzavretia dohody, t. j. podpisu výkupnej zmluvy a prevzatia ponúkaného tovaru do rúk ČM.

Tovar musí byť v rovnakom stave ako pri nákupe, tzn. najmä musí mať nepoškodený obal, nepoškodený certifikát a samotný tovar musí byť bez vád. V prípade poškodeného tovaru, obalu alebo certifikátu bude výkupná cena znížená alebo bude výkup odmietnutý.

V prípade pochybnosti o pravosti tovaru si spoločnosť Česká mincovňa, a. s./ Česká mincovna SK, s.r.o . vyhradzuje právo na overenie pravosti tovaru, na ktoré má 10 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

IV. Koeficienty výkupných cien pre zlaté mince a medaily vyrobené v Českej mincovni

Investičné mince Český lev / Orol

Výkupný koeficient pre tovar s hmotnosťou 1 trojskej unce zlata a viac:

 • -5 % pri tovare kúpeného v Českej mincovni
 • -15 % pri tovare, ktorý nebol kúpený v Českej mincovni, ale tovar nemusí byť vykúpený

Výkupný koeficient pre tovar s hmotnosťou do 1 trojskej unce zlata, a to vrátane balenia po viac kusoch:

 • -7 % pri tovare kúpenom v Českej mincovni
 • -15 % pri tovare, ktorý nebol kúpený v Českej mincovni, ale tovar nemusí byť vykúpený

 

V. ČM nevykupuje

 1. Zlomkové zlato (šperky, zubné zlato, úlomky zlata, granuly, prúty...).
 2. Tovar zakúpený inde ako v ČM - okrem investičných zahraničných mincí a zliatkov.
 3. Kolorovaný tovar, pozlátené striebro či kovy inak zušľachtené.
 4. Mince a medaily v kombinácii so sklom.

Všetky detaily výkupu riešime s klientom individuálne.

Česká mincovna
Loading...