ONLINE ŽIADOSŤ SI MÔŽU KLIENTI PODAŤ TU.

 

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Česká mincovna a.s.
Adresa: V Nivách 3992/12, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Email: eshop@mint.cz
Telefón: +420 800 225 228

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov je Česká mincovna a.s., so sídlom U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČO: 28737016.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor prípadne jedného alebo viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

Spoločnosť Česká mincovna a.s.. spracováva osobné údaje poskytnuté Klientom pri nadviazaní obchodného styku, tzn. pri objednávke či rezervácii tovaru Klientom, alebo využívaní poskytovaných služieb (Zlaté konto, Zlaté sporenie, Zlatý sejf) a tiež pri registrácii zákazníckeho účtu. Ďalej spoločnosť spracováva osobné údaje poskytnuté klientom za účelom účasti na akciách spoločnosti, alebo za účelom zasielania obchodných oznámení. 

Spracovávané údaje môžu obsahovať:

 • Osobné údaje bežné: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa, akademický titul, dátum narodenia, číslo bankového účtu, číslo iBOd karty, informácie o realizovanom obchodnom styku (rezervácie, objednávky, výdajky, faktúry, výkup tovaru, uskladnený tovar, využívané služby (Zlaté konto, Zlaté sporenie, Zlatý sejf)) a kontaktnú históriu (zaslané emaily a SMS). Ďalej v prípade elektronického prístupu k webovým stránkam spoločnosti sú spracovávané nasledujúce údaje: IP adresa a súbory cookies). 
 • Osobné údaje citlivé: žiadne.
 • Ďalšie údaje: Údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webovej stránky, ako sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webovú stránku, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovej stránke nakupujete alebo nie. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory cookies, o ktorých používaní sme Vás informovali po Vašom príchode na webovú stránku. 

SÚBORY COOKIES A SLUŽBY SPOLOČNOSTI GOOGLE 

Webová stránka pre svoju činnosť využíva takzvané „cookies ". Webová stránka ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google"). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto ďalších služieb.

Čo sú cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Používaním webového rozhrania udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies a tiež so spracovávaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísanými na webovom rozhraní. O používaní súborov cookies ste boli informovaní pri Vašom prvom prístupe na webové rozhranie.

Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Ak si neprajete byť súčasťou štatistík Google Analytics, môžete využiť zablokovanie. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používaní súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

Ako Google využíva získané dáta?

Ak Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré užívaním webového rozhrania získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Remarketingové aktivity

Pre lepšie zacielenie a personalizáciu internetovej reklamy využívame služby, ako je napríklad Sklik od spoločnosti Seznam.cz, AdWords od spoločnosti Google, prí­padne aj ďalšie. Pre Vás to znamená, že sa Vám pri prezeraní internetu zobrazuje reklama na produkty, o ktoré ste už v minulosti napríklad návštevou našich internetových stránok prejavili záujem. Tieto služby totiž na základe informácií zo súborov cookies využívajú poznatky o Vašom pohybe na webe na  vyššie popísané účely. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie na uvedené účely využívané, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť Váš internetový prehliadač (nastavte svoj prehliadač, aby blokoval ukladanie informácií o priechode webom).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Klientov sú spracované na účely uvedené nižšie:

1) Registrácia klienta v informačných systémoch Českej mincovne a zasielanie informačných oznámení

Registrácia Klienta je dôležitá, najmä z dôvodu umožnenia nadviazania budúceho obchodného styku a pre následné informovanie Klienta o prebiehajúcich obchodných úkonoch (Rezervácia, Objednávky, Faktúry, atď.). Rozsah poskytovaných údajov Klientom zodpovedá potrebám pre budúci obchodný styk. Klient uvádza meno a priezvisko, fakturačnú adresu, email a prípadne ďalšie voliteľné údaje. 

Na tento účel spracovania je udelený súhlas Klienta, ktorý je možné kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol získaný, tzn. v prípade registrácie zákazníckeho účtu Klientom cez webové stránky www.ceskamincovna.cz – po prihlásení k svojmu zákazníckemu účtu, v prípade registrácie na predajných miestach môže Klient odvolať súhlas na ktoromkoľvek predajnom mieste Českej mincovne.

2) Zasielanie obchodných oznámení

Zasielanie obchodných oznámení slúži na informovanie Klienta o prebiehajúcich marketingových aktivitách a ponukách Českej mincovne. Rozsah poskytovaných údajov je obmedzený na emailovú alebo poštovú adresu, meno a priezvisko. 

Na tento účel je uplatňovaný oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení) v prípade, že je už s klientom nadviazaný obchodný vzťah. Pre prípady, keď obchodný vzťah nadviazaný nie je, musí Klient udeliť na tento účel spracovania súhlas. V oboch uvedených prípadoch je možné sa kedykoľvek odvolať, a to v päte každého emailového obchodného oznámenia alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

3) Spracovanie osobných údajov za účelom oprávneného záujmu

Spracovanie osobných údajov Klienta za účelom oprávneného záujmu prebieha najmä na ochranu práv spoločnosti Česká mincovňa. V tejto súvislosti sú evidované osobné údaje Klienta, ktorý prejaví záujem o navštívenie priestoru, ktorý si vyžaduje zvýšenú úroveň bezpečnosti (napr. výrobného úseku spoločnosti).

4) Spracovanie za účelom splnenia zmluvy

Za účelom plnenia zmluvy spracováva Česká mincovňa osobné údaje Klienta v súvislosti s platnými uzavretými zmluvami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ 2016/ 679.

5) Zákonné dôvody spracovania osobných údajov

Česká mincovňa dodržiava všetky platné zákony ČR a EÚ, za ktorých účelom spracováva osobné údaje Klienta, ide o nižšie uvedené prípady:

 • Osobné údaje Klienta v súvislosti so všetkými účtovnými dokladmi je nevyhnutné evidovať zákonom stanovenou lehotou.
  • Zákon o DPH 235/2004 Sb.
  • Zákon o účtovníctve 563/1991 Sb.
  • Daňový poriadok – 280/2009 Sb.

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klient svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje vždy dobrovoľne a má možnosť ho kedykoľvek odvolať, a to celkom alebo sčasti. Odvolanie súhlasu môže klient realizovať niekoľkými spôsobmi:

 • Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu na webových stránkach spoločnosti. 
 • Emailovou žiadosťou zaslanou na info@mint.cz.
 • Písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti.
 • Prostredníctvom odhlasovacieho linku uvedeného v päte každého obchodného oznámenia.

Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Klientom môže spoločnosť Česká mincovňa spracovávať osobné údaje iba v prípadoch, keď existuje iný účel spracovania, a to len v rozsahu, ktorý je na tento účel adekvátny.

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov klientov a zároveň hlavným spracovateľom týchto údajov je Česká mincovňa. Vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutných služieb pre klienta  (napr. preprava tovaru, rozosielanie emailov, atď.) vstupujú do spracovania aj ďalšie spoločnosti, ktoré  tieto služby Českej mincovni poskytujú. So všetkými spracovateľmi má Česká mincovňa uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou je deklarovaná ochrana osobných údajov Klienta. 

Zoznam spolupracu­jú­cich spoločností:

 • STAPRO – podpora informačného systému
 • AutoCont CZ s.r.o. – podpora informačného systému
 • G2 server CZ s.r.o – server hosting
 • Microsoft Azure – server hosting
 • Post servis – rozosielanie oznámení
 • ClickDimension – rozosielanie obchodných oznámení
 • Česká pošta – doručovanie tovaru
 • Loomis – doručovanie tovaru
 • FEDEX – doručovanie tovaru
 • CMS – kamerová technika
 • Vernostný program iBOD a.s. – vernostný program (len pre držiteľov iBod karty)
 • HomeCredit a.s. – len v prípade objednávok so spôsobom platby na splátky.
 • Google – webová analytika a on-line marketing
 • Heuréka – hodnotenie spokojnosti s nákupom
  •  Ako ste už boli informovaní pri vykonaní objednávky, spoločnosť Česká mincovna, a.s. odovzdáva emailové adresy zadané pri vyplnení objednávky prevádzkovateľovi portálu www.heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom na webovej stránke. Prevádzkovateľ portálu www.heureka.cz je vo vzťahu k spoločnosti Česká mincovna, a.s. v postavení spracovateľa – odovzdané osobné údaje teda spracováva za účelom zisťovania spokojnosti s nákupom výhradne pre spoločnosť Česká mincovna, a.s. a nespracováva ich pre vlastné účely.
 • Zboží.cz – výzva k hodnoteniu produktu
  • Na obdobný účel ako heuréka (zasielanie emailu so žiadosťou o ohodnotenie zakúpených produktov) odovzdávame e-mail a informácie o zakúpenom tovare aj portálu www.zbozi.cz.

SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV INÝM SUBJEKTOM

Česká mincovňa neposkytuje osobné údaje Klienta žiadnym subjektom okrem vyššie uvedených. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené iba subjektom oprávneným podľa právnych predpisov, ktorými sú orgány činné v trestnom konaní, atď.

PRÁVA KLIENTOV V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klientom sú v súvislosti so spracovaním osobných údajov priznané nové práva, ktoré sú aplikované vo všeobecnom nariadení EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). V týchto právach Česká mincovna vždy vyjde svojim klientom v ústrety, a preto tu nájdete v prípade potreby formuláre, ktoré môžete využiť na uplatnenie nižšie uvedených práv. Spracovanie žiadosti klienta bude podľa nariadenia realizované najneskôr do 30 dní od jej podania.

1. Právo klienta na prístup k osobným údajom

Prístupom k osobným údajom sa rozumie oprávnenie Klienta na základe jeho aktívnej žiadosti získať od Českej mincovne informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané a ak sú spracovávané, má subjekt údajov právo tieto osobné údaje získať a zároveň má právo získať nasledujúce informácie:

 • účely spracovania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Klienta,
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Ide o ekvivalent práva prístupu k osobným údajom, ustanovenom v § 12 súčasného zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

2. Právo klienta na výmaz alebo opravu osobných údajov

Právo na výmaz (byť zabudnutý) predstavuje vo všeobecnom nariadení inými slovami vyjadrenú povinnosť    Českej mincovne zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • Klient odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
 • Klient vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
 • osobné údaje boli spracované nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia.

Právo na výmaz sa teda uplatní len vo vymenovaných bodoch, t. j. keď nastane daná okolnosť. Väčšina vymenovaných prípadov je súčasťou aj súčasného zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, alebo vyplývajú z jeho podstaty.

Právo na opravu osobných údajov znamená, že klient môže Českú mincovňu požiadať o opravu svojich údajov, ak sú nepresné, alebo nesprávne, a tá musí následne realizovať opravu údajov.

3. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov klienta

Klient má právo na to, aby Česká mincovňa obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, v týchto prípadoch:

 • Klient popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť.
 • Spracovanie je nezákonné a Klient odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia.
 • Česká mincovňa už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Klient ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Klient vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Českej mincovne prevažujú nad oprávne­nými dôvodmi Klienta.

Ak bolo spracovanie obmedzené na základe vyššie uvedených prípadov, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len so súhlasom subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Klient, ktorý dosiahol obmedzenie spracovania na základe vyššie uvedených prípadov, je Českou mincovňou vopred upozornený na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

4. Právo na prenositeľnosť osobných údajov klienta

Právo na prenositeľnosť je úplne nové právo Klienta, ktorého podstatou je možnosť za určitých podmienok získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré Českej mincovni poskytol na odovzdanie inému správcovi.

Spoločné podmienky pre aplikáciu práva na prenositeľnosť:

 • musí ísť o spracovanie založené na právnom dôvode súhlasu alebo zmluvy,
 • spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Výkonom práva na prenositeľnosť nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. 

5. Právo klienta vzniesť námietku

Klient má právo z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie – kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Českej mincovne či tretej strany.

Česká mincovňa osobné údaje Klienta ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Klienta, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Do istej miery ide o ekvivalent práva na vysvetlenie podľa § 21 súčasného zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov.

Ďalej má Klient právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, počas ktorej budú osobné údaje Klienta spracovávané, je závislá od účelu spracovania. Jednotlivé doby spracovania sú bližšie špecifikované nižšie:

 • Evidencia Klienta v informačnom systéme na základe súhlasu s registráciou:
  • Súhlas Klienta je udeľovaný na obdobie 3 rokov, po uplynutí doby nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
  • Pokiaľ Klient súhlas odvolá v priebehu trojročného obdobia, nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
 • Zasielanie obchodných oznámení:
  • Súhlas Klienta je udeľovaný na obdobie 3 rokov, po uplynutí doby nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
  • Pokiaľ Klient súhlas odvolá v priebehu trojročného obdobia, nebudú ďalej údaje klienta spracovávané.
 • Spracovanie údajov za účelom oprávneného záujmu:
  • Údaje Klienta budú spracovávané len po dobu trvania oprávneného záujmu.
 • Spracovanie za účelom splnenia zmluvy:
  • Údaje Klienta budú spracovávané len po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie zmluvných povinností.
 • Zákonné dôvody spracovania osobných údajov:
  • Údaje Klienta budú spracovávané len po dobu trvania zákonného dôvodu.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Česká mincovňa vyhlasuje, že prijala všetky primerané technické, procesné a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, a že k osobným údajom majú prístup iba ňou poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, odoslaním objednávky/rezervácie alebo uzavretím zmluvy s Českou mincovňou, a to ako prostredníctvom internetových stránok spoločnosti, tak aj prostredníctvom obchodných zástupcov či partnerov spoločnosti. Každým z vyššie špecifikovaných úkonov potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami spracovania osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktuálne platné znenie podmienok ochrany osobných údajov je vždy zverejnené na www.ceskamincovna.cz.

Česká mincovna
Loading...