Pravidla soutěže o 2x2 lístky na 15. Zoo Ples aneb Kráska a zvíře

13. 2. 2020

HERNÍ ŘÁD

-

PRAVIDLA SOUTĚŽE O 2X2 LÍSTKY NA 15. ZOO PLES ANEB KRÁSKA A ZVÍŘE


POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Česka mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016 (dále jen "Česká mincovna")


DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 13. 02. 2020 10:30 hodin do 17. 02. 2020 23:59 hodin.PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Účast v soutěži je umožněna za těchto podmínek:

  1. účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba ve věku nejméně 18 let, která má na sociální síti Facebook zřízen vlastní platný profil obsahující platné a pravdivé osobní údaje,
  2. fyzická osoba splňující podmínky dle bodu 1. se soutěže účastní napsáním komentáře pod příslušný příspěvek na facebookovém profilu České mincovny, v němž uvede jinou existující fyzickou osobu, se kterou by chtěl strávit večer na plese. Komentář musí být napsán v českém jazyce a nesmí obsahovat jakékoliv věci, které by byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy české mincovny.


OZNÁMENÍ VÝHERCE A VÝHRA

Výherce bude určen slosováním provedeným Českou mincovnou.

Výherce bude oznámen dne 18. 02. 2020 na facebookovém profilu České mincovny, pod soutěžním příspěvkem v komentářích. Dále výherce obdrží soukromou zprávu, kde bude informován o další postupu.

Celkový počet výherců jsou dva účastníci soutěže.

Výhrou jsou 4 lístky na 15. Zoo Ples aneb Kráska a zvíře, z nichž každému z výherců náleží po dvou lístcích.


PŘEDÁNÍ VÝHER
Předání výher proběhne poštou prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu výherce, kterou výherce sdělí České mincovně.

Česká mincovna nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher, pokud byla výhra řádně zaslána na sdělenou adresu výherce.

Nesdělí-li výherce svoji poštovní adresu na zaslanou zprávu o výhře ani do 3 dnů ode dne jejího odeslání, jeho výhra bez náhrady propadá ve prospěch České mincovny.
 

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Česká mincovna je oprávněna bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili podmínky soutěže. Proti takovémuto rozhodnutí o vyřazení ze soutěže není možný žádný opravný prostředek.

Česká mincovna tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázána, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany České mincovny, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani v jiné formě plnění.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Nepřevzaté výhry propadají České mincovně.

Česká mincovna neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.

Česká mincovna soutěže neodpovídají za doručení zpráv na sociální síti Facebook, a to ani z důvodu její nefunkčnosti nebo z důvodu nastavení profilu adresáta zprávy. 

Česká mincovna si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Česká mincovna.

Česká mincovna se vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká mincovna (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje účastníků soutěže (dále jen „Soutěžící“) pro účel soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Soutěžící Správci již svojí účastí v soutěži. Pro účely soutěže zpracovává Správce osobní údaje Soutěžícího, které jsou dostupné z facebookového profilu Soutěžícího, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou Správci sděleny v souvislosti se soutěží.

Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců od uplynutí doby trvání soutěže.

Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správci poskytují služby IT, osobám v rámci holdingu Správce, smluvním partnerům Správce, pokud je to nezbytné pro průběh soutěže.

Soutěžící svou účastí v soutěži udělil Správci souhlas se zveřejněním jeho jména a příjmení, pokud se Soutěžící stane výhercem soutěže. Tyto jeho osobní údaje umístěny v administraci Správce s uvedením Soutěžícího jako výherce soutěže, a to po dobu dvou let s tím, že Soutěžící je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat způsobem uvedeným níže.

Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely a i pro zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., udělený souhlas je Soutěžící oprávněn písemně odvolat.

Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí nezbytných osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v soutěži.

Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese info@mint.cz


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

Soutěž není žádnou cestou sponzorována, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebook Inc. Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že poskytuje informace výhradně České mincovně, a nikoliv Facebook Inc.

Tento herní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.

Tento herní řád je zveřejněn na internetové stránce České mincovny https://www.ceskamincovna.cz dne 13. 02. 2020.

Česká mincovna
Loading...