Pravidla soutěže o 2x3 lístky do zábavného parku iQlandia UKONČENO

14.01.2020

 POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016


DOBA TRVÁNÍ

Soutěž probíhá od 14. 1. 2020 do 21. 1. 2020.

Vyhodnocení soutěže proběhne dne 22. 1. 2020 na instagramovém profilu České mincovny.


PODMÍNKY ÚČASTI

Účastník se do soutěže zapojí splněním jedné podmínek:

  1. Připojí jméno 2 osob se kterými by strávil den v parku iQlandia.


VÝHRA

Výherce bude oznámen 22. 1. 2020 na instagramovém profilu České mincovny, který splnil podmínky soutěže. Hlavní výhra jsou 2x3 vstupenky do parku iQlandia.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Oznámení výherce se uskuteční na instagramovém profilu České mincovny pod soutěžním příspěvkem v komentářích. Dále výherce obdrží soukromou zprávu, kde bude informován o další postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Předání cen proběhne odesláním prostřednictvím České pošty po předchozí domluvě s výhercem na konkrétní adresu doručení, kterou nahlásí.

Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.


DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje Soutěžícího pro účel Soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.), a to na základě Smlouvy o účasti. Pro účely Soutěže zpracovává Správce osobní údaje Soutěžícího, které jsou dostupné z instagramovém profilu Soutěžícího, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou Správci sděleny v souvislosti se Soutěží. Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel Soutěže zpracovány po dobu šesti měsíců od uplynutí Doby trvání soutěže.

Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Správci poskytují služby IT, osobám v rámci holdingu Správce, smluvním partnerům Správce.

Soutěžící v rámci vstupu do Soutěže udělil Správci souhlas se zveřejněním jeho jména a příjmení, v případě výhry. Tyto jeho osobní údaje umístěny v administraci České mincovny s uvedením Soutěžícího jako výherce Soutěže, a to po dobu dvou let s automatickou prolongací vždy na dva roky s tím, že Soutěžící je oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat způsobem uvedeným níže.

Soutěžící může kdykoliv požádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává osobní údaje, které se ho týkají a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo Soutěžící zjistí, že Správce zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat Správce o to, aby tyto údaje opravil. Soutěžící rovněž může požádat Správce o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazal, nebo aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce kontaktovat na e-mailové adrese info@mint.cz.

Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které má uvedeny ve svém instagramovém profilu, případně těch, které Správcům osobních údajů sdělí, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 12 měsíců po jejím skončení. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely a i pro zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., udělený souhlas je Soutěžící oprávněn písemně odvolat.

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Instagram.

Soutěž není žádnou cestou sponzorována, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Instagram Inc. Odesláním formuláře bere Soutěžící na vědomí, že poskytuje informace Pořadateli a Spolupořadateli a nikoliv Instagram Inc.

Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele https://www.ceskamincovna.cz v období od 14. 1. 2020.

Česká mincovna
Loading...